DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI

BÁO CHÍ VỀ CHÚNG TÔI

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Nguyễn Đức Hải
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ SÁNG LẬP

Người sáng lập và lãnh đạo Công ty.

Ông Đinh quốc hưng
PHÓ GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Người tiên phong của công ty để khám phá các lĩnh vực mới.

ÔNG NGUYỄN HỮU HỌC
PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Cung cấp không chỉ sản phẩm mà còn những giá trị vô hình cho khách hàng.

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI